Wat zijn uw rechten als u als consument een product bij ons bestelt?
Wat kunt u van ons verwachten en wat mogen wij van u verwachten?
U leest het in onderstaande voorwaarden.

Artikel 1a. Definities

In deze consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:
– Consument: iedere persoon die gebruik maakt of wil maken van onze webshop
– Directie: één of meer leden van de directie van de betreffende webshop
– Schriftelijk: communicatie via een brief, kaart of email
– Vervaldatum: de laatste dag van het lopende abonnementsjaar
– Webwinkelier: de eigenaar van de webshop zoals genoemd onder artikel 1b.

Artikel 1b. Bedrijfsgegevens

Deze webshop is eigendom van:
ReachOut Media
Fokkerstraat 39, 3905 KV te Veenendaal
E-mailadres: info@VijverXpert.nl
Telefoonnummer: 0318 – 70 69 70
KvK-nummer: 72817844

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze consumentenvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VijverXpert.nl en de consument.

Artikel 3. Tijdelijke aanbiedingen en actieperiodes

1. Na de sluitingsdatum van een tijdelijke aanbieding of actieperiode kan de consument niet meer gebruikmaken van de betreffende aanbieding of actie.
2. VijverXpert.nl bepaalt of aanbiedingen of acties toegankelijk zijn voor de consument.
3. Voor tijdelijke aanbiedingen en/of tijdens actieperiodes kunnen ten opzichte van deze voorwaarden andere of aanvullende voorwaarden gelden.

Artikel 4. Levering

1. Aflevering van losse bestellingen vindt plaats door persoonlijke overhandiging dan wel door toezending of elektronische overdracht aan het door de consument opgegeven adres.
2.VijverXpert.nl stuurt het product binnen de overeengekomen termijn toe. Bij overschrijding van deze termijn heeft de consument het recht alsnog nakoming te verlangen of de overeenkomst te ontbinden.
3. Na ontbinding als bedoeld in onderdeel 2 van dit artikel zal de webwinkelier het eventueel al betaalde bedrag binnen 14 dagen terugstorten.

Artikel 5. Bedenktermijn

1. Gedurende dertig kalenderdagen volgend op de dag van onvangst van de bestelling, kan de consument de overeenkomst zonder opgaaf van redenen (schriftelijk) ontbinden. Deze bedenktermijn geldt niet voor gekochte e-books of anderszins ter download aangeboden digitale artikelen.
2. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en het slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te beoordelen of hij het product wil houden. Als de consument van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in originele staat en verpakking retourneren naar het retouradres.
3. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. Na ontbinding als bedoeld in lid 1 zal de webwinkelier het eventueel al betaalde bedrag binnen veertien werkdagen terugstorten. Aanvullende voorwaarden staan beschreven in de retourprocedure op de webshop.

Artikel 6. Conformiteit

VijverXpert.nl staat ervoor in dat het geleverde de eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Artikel 7. Niet-tijdige betaling

1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum van de betaalmethode als gekozen bij aanschaf van de betreffende product/dienst.
2. Als de consument na twee betalingsherinneringen niet heeft betaald, kanVijverXpert.nl incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
3. VijverXpert.nl kan over betalingen die niet tijdig zijn verricht rente in rekening te brengen, vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.

Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3%.

Artikel 8. Niet-nakoming

1. Als de webwinkelier of de consument één of meer verplichtingen uit de overeenkomst (gedeeltelijk) niet nakomt, is de wederpartij gerechtigd om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten, voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Als de webwinkelier of de consument na aanmaning één of meer verplichtingen uit de overeenkomst (gedeeltelijk) niet nakomt, kan de wederpartij de overeenkomst niet ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis dat niet rechtvaardigt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. VijverXpert.nl stelt al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Gebruik maken van de informatie en/of het opvolgen van de adviezen van VijverXpert.nl door de consument geschiedt echter op eigen risico.
2. VijverXpert.nl staat niet in voor gebreken die na de levering zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik en of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, of die het gevolg van zijn veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de VijverXpert.nl in voor schade als gevolg van dergelijke gebreken.

Artikel 10. Wijziging persoonlijke gegevens

Wijzigingen van persoonlijke gegevens kunnen schriftelijk of via info@VijverXpert.nl worden doorgegeven aan de klantenservice van VijverXpert.nl.

Artikel 11. Retourzendingen

Voor retourzendingen dient u een e-mail te sturen naar info@VijverXpert.nl. Na reactie van onze klantenservice kunt u de instructies volgen zoals u deze per mail ontvangt.
Voor het retourneren van groot speelgoed dient u een e-mail te sturen naar klantenservice@VijverXpert.nl, echter zullen wij voor het retourneren van groot speelgoed kosten in rekening brengen.

Artikel 12. Klachten

1. Klachten kunt u kenbaar maken via de contactmogelijkheden als vermeld in artikel 1b. Uw klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.
2. Mocht u het oneens zijn met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u binnen redelijke termijn na afhandeling uw klacht opnieuw schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de directie.
3. de directie meldt de consument binnen dertig dagen schriftelijk in hoeverre de klacht gegrond is bevonden en in hoeverre aan zijn bezwaren wordt tegemoetgekomen.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot VijverXpert.nl. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door DigiDispuut (www.digidispuut.nl) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel VijverXpert.nl als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van VijverXpert.nl niet op, tenzij de Directie schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Directie, zal VijverXpert.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13. Privacy

De wijze waarop VijverXpert.nl omgaat met door consumenten verstrekte persoonsgegevens is vastgesteld in de Privacyverklaring.

Deze is via de website in te zien.

Privacy 14. Auteursrecht

Het is niet toegestaan de inhoud van de website, of enige andere onder het Auteursrecht vallende, door VijverXpert.nl verstrekte of openbaar gemaakt informatie, zonder toestemming te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn onder het Nederlands recht.

Artikel 16. Wijzigingen

1. VijverXpert.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze consumentenvoorwaarden aan te brengen.
2. Individuele afwijkingen van deze consumentenvoorwaarden, moeten schriftelijk tussen VijverXpert.nl en de consument worden vastgelegd.

Artikel 17. Uw consumentengegevens

Wij willen u er op wijzen dat het niet is toegestaan om als consument bewust onjuiste informatie te verschaffen.

Artikel 18. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen VijverXpert.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door VijverXpert.nl te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als VijverXpert.nl worden voorgelegd aan DigiDispuut via info@digidispuut.nl
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan VijverXpert.nl heeft voorgelegd.
4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan VijverXpert.nl surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

Artikel 19. Prijsinformatie

Als we, per ongeluk, een item onder geprijsd hebben, zijn we niet verplicht om dat artikel aan u te leveren voor de aangegeven prijs, op voorwaarde dat we u op de hoogte brengen voordat we het product aan u verzenden. In deze omstandigheden brengen wij u op de hoogte van de correcte prijs, u kunt dan beslissen of u het artikel voor de correcte prijs wilt bestellen.